Python (OPYT) – Outline

Детальна програма курсу

Mодуль1: Функції.

 • Типи даних
 • Вбудовані контейнери
 • Оператори контролю виконання
 • Обробка помилок (try ... except ...)
 • Оператори циклів
 • Comprehensions (list, dict, set)
 • Створення функції і процедур
 • Аргументи функцій
 • Рекурсивні функції
 • Functors, Currying
 • Декоратори
 • Lambda-функції
 • PEP8

Mодуль 2: Об'єктно-орієнтований підхід

 • Оголошення класу та створення екземпляру
 • Принципи ООП (наслідування, інкапсуляція, поліморфізм) в Python
 • Область видимості (Namespaces, Scope, правило LEGB)
 • Method Resolution Order (MRO)
 • Магічні методи
 • Визначення математичних операцій для об’єктів Python
 • Визначення операцій порівняння для об’єктів Python
 • Визначення операцій хешування для об’єктів Python
 • Створення копії екземпляру класу, deep copy, shallow copy
 • Інкапсуляція (Setters and getters)

Mодуль 3: Управління створенням екземплярів класу

 • Doc strings
 • Meta класи
 • Abstract Bases класи
 • __new__
 • __init__
 • Context-managers
 • Використанням декораторів з класами
 • Контейнери, створені шляхом успадкування (UserList, UserDict, UserString)
 • Контейнери, створені шляхом агрегації
 • Методи доступу до елементів контейнера
 • Iterators, Generators

Mодуль 4: Прийоми об'єктно-орієнтованого програмування Software Engineering як процес

 • Мова UML
 • Принципи SOLID
 • Метрики якості коду
 • Design Patterns (категорії, приклади використання)
 • Singletone
 • Facade
 • Interface
 • Proxy
 • Abstract Factory
 • Factory Method
 • Command
 • Observer

Mодуль 5: Модулі та пакети

 • Розробка модулів (визначення та запуск)
 • Система імпортування
 • Розробка повторно використовуваних пакетів
 • Менеджер пакетів pip і віртуальні середовища virtualenv
 • Setup.py
 • Написання документації до пакету, модуля
 • Створення додатків на основі пакетів

Mодуль 6: Робота з файлами

 • Робота з системою контролю версій Git
 • Форматування рядків
 • Context-managers
 • Робота з файловою системою (os, os.path, shutil)
 • Серіалізація за допомогою pickle
 • Управління порядком серіалізації/десеріалізації об’єктів Python
 • Серіалізація даних в json
 • Серіалізація даних в xml

Mодуль 7: Вбудовані пакети Python.

 • Робота з datetime та calendar
 • Робота з collections (черги, іменовані кортежі, вкладені словники)
 • Робота з heapq, array, enum
 • Робота з числовими даними (numbers, math, decimal, random)
 • Робота з contextlib
 • Робота з functools
 • Logging
 • Unittest

Mодуль 8: Networking

 • Sockets (основи роботи, приклади серверів)
 • Socket server
 • Socket Client
 • HTTP
 • HTML, парсинг HTML-файлів
 • XML

Mодуль 9: Багатопотчність в Python

 • Global Interpreter Loc (GIL)
 • Створення потоків в Python
 • Контроль доступу до ресурсів
 • Синхронізація потоків
 • Створення потоків за допомогою пакету concurent
 • Пул потоків

Mодуль 10: Процеси в Python

 • Пакет multiprocessing
 • Interprocess communication
 • Черги завдань
 • Створення процесів за допомогою пакету concurent
 • Пул процесів
 • Відтермінування задач за допомогою пакету sched

Mодуль 11: Асинхронне програмування

 • Asyncio
 • Пакет Twisted
 • Асинхронний фреймворк Aiohttp
 • Збір даних за допомогою фреймворку Scrapy

Mодуль 12: SQL

 • Основи реляційних баз даних
 • ER-діаграми
 • Стандарт PEP249
 • Робота з СКБД SQLite, PostgreSQL
 • Основи мови SQL (SELECT, LIKE, ORDER BY, LIMIT)
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • JOIN (INNER, LEFT, OUTER)
 • GROUP BY
 • Функції SQL (mean, min, max, avg, count)
 • Subqueries

Mодуль 13: Object Relational Mapping

 • Основи роботи з SQLAlchemy
 • Механізм сессій в SQLAlchemy
 • Створення бази даних за допомогою моделей SQLAlchemy
 • Міграції баз даних за допомогою Alembic

Mодуль 14: NoSQL Бази даних

 • CAP теорема
 • Типи NoSQL баз даних
 • Робота з Redis
 • Робота з Memcached
 • Робота з MongoDB
 • Брокер повідомлень RabbitMQ
 • Основи роботи з Celery
 • Mодуль 15: Web розробка
 • Класифікація web frameworks
 • Мова шаблонів Jinja2
 • Основи API
 • Стандарти API (REST, XML-RPC, Swagger, JSON API)
 • Архітектурний підхід API First
 • Основи роботи з Flask