Загальні умови ведення бізнесу

(в редакції від 29.03.2017. Інформація українською та російською мовами)

1. Реєстрація

1.1. Можлива через сайт www.flane.com.ua:

ТОВ "Фаст Лейн"
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58А (метро Університет)

info@flane.com.ua
http://www.flane.com.ua

1.2. Ви отримаєте письмове підтвердження реєстрації з детальною інформацією про курс, на який Ви зареєструвались (місце, дата, час проведення)не пізніше, ніж за 14 календарних днів до початку курсу.

1.3. ТОВ "Фаст Лейн Україна"(далі по тексту - компанія "Фаст Лейн") залишає за собою право відміни курсу не пізніше, ніж за 14 календарних днів до початку.

2. Ціни на курси

Оголошені на сайті ціни дійсні до моменту публікації нових цін. В ціну курсу включається використання учбових приміщень, надання учбових посібників, відвідання обідів та кава-брейків.

3. Відміна заявок

3.1. Відміна від участі має бути надана в письмовому чи електронному вигляді.

3.2. Відмова можлива без застосування штрафних санкцій, якщо повідомлення отримане нами більш ніж за 14 днів до початку курсу. Якщо повідомлення про відмову отримане компанією "Фаст Лейн" менш ніж за 14 днів, але не більш ніж за 7 днів до початку, то компанії "Фаст Лейн" має бути сплачена повна вартість курсу. Компанія-учасник має право на безоплатну заміну слухача до моменту закінчення курсу, замість відмови від участі вже зареєстрованого слухача.

3.3. У випадку відміни курсу в день його початку через форс-мажорні чи інші непередбачувані обставини (хвороба тренера тощо), з ініціативи компанії "Фаст Лейн", відповідальність останньої обмежується відшкодувуанням вартості курсу тим слухачам, що прибули на місце його проведення. Витрати на проїзд, проживання, відрядження компанією "Фаст Лейн" не відшкодовуються.

3.4. Якщо учасник не з'являється на курс, на який він зареєстрований з причини непрацездатності, що підтверджується ксерокопією листа тимчасової непрацездатності, йому пропонується нова дата проведення курсу з подібною тематикою. Оплата за курс в цьому випадку використовується компанією "Фаст Лейн" у повному обсязі для розрахунку за новий курс, обраний учасником.

4. Перереєстрація

Перереєстрація з боку учасника на новий строк/інший курс безкоштовна в тому випадку, коли вона здійснюється більш як за 14 днів до початку курсу. При перереєстрації у строк 14 і менше днів до початку курсу, компанії "Фаст Лейн" має бути виплачено 50% вартості курсу. Строк перереєстрації учасників припиняється за тиждень до початку курсу. Перереєстрація не підлягає відміні та перереєстрації.

5. Умови оплати

Оплата за участь кожного слухача має бути отримана компанією "Фаст Лейн" до початку курсу. У разі неотримання платежу, компанія "Фаст Лейн" залишає за собою право відмовити учаснику, що прибув на місце навчання в прослуховуванні курсу. При неотриманні оплати до початку курсу, послуги навчання мрожуть бути надані учаснику за умови надання гарантійного листа від організації, що оплачує його навчання.

6. Гарантії якості

Компанія "Фаст Лейн" гарантує тренінг вищої якості в області ІТ-технологій. Якщо учасник не в повній мірі задоволений якістю наданих послуг з навчання, він може надати письмову претензію з детальним описом фактів. Кожна рекламація буде детально розглянута керівництвом компанії і за результатами розгляду учаснику може бути запропонована компенсація, за наявності на те об'єктивних підстав.

7. Авторські права

Усі авторські права зареєстровані, включаючи право на переклад, передрукування та копіювання матеріалівкурсів чи їх частин. Обробка, копіювання, поширення і публічне використання матеріалів тренінга цілком або частково в будь-якій формі чи з використанням будь -яких електронних, копіювальних, записуючих засобів чи іншого обладнання без попереднього письмового дозволу компанії "Фаст Лейн" заборонено.

8. Відповідальність

Будь-які претензії до ТОВ "Фаст Лейн Україна", або його партнерів чи персоналу, в тому числі вимога компенсації за недоотриманий прибуток чи призупинення роботи організації, втрату заробітку чи доходу,втрату даних і т. ін, виключається. Компанія "Фаст Лейн" не несе відповідальності за втрату будь-яких особистих речей учасників в період прослуховування курсів.

9. Особиста інформація.

Реєструючись на курс, учасник погоджується на обробку особистої інформації з метою, для якої її було надано.

ТОВ "Фаст Лейн"
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58А (метро Університет)

Тел. +38(067)322 777 2

info@flane.com.ua
http://www.flane.com.ua

1. Регистрация

1.1. Возможна через сайт www.flane.com.ua:

ООО "Фаст Лейн"
03056, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 58А (метро Университет)

info@flane.com.ua
http://www.flane.com.ua

1.2. Вы получите письменное подтверждение регистрации с детальной информацией о курсе, на который вы зарегистрировались (место, дата и время проведения) не позднее, чем за 14 календарных дней до начала курса.

1.3 Мы оставляем за собой право отмены курса не позднее, чем за 14 календарных дней до начала, например в том случае, если количество зарегистрированных участников недостаточно для проведения курса.

2. Цены на курсы

Объявленные на сайте цены действительны до публикации новых цен. В цену курса входит использование слушателями учебных классов, посещение обедов и кофе-брейков, а также выдача слушателям учебных пособий.

3. Отмена заявок

3.1. Отказ от участия должен быть представлен нам в письменном и\или электронном виде.

3.2. Отказ возможен без штрафных санкций, если уведомление получено нами более чем за 14 дней до начала курса. Если мы получаем уведомление об отказе менее чем за 14, но более чем за 7 дней до начала курса, нам должны быть выплачены 50% стоимости курса. Если отказ поступает за 7 и менее дней до начала, нам должна быть оплачена полная стоимость курса. Компания-участник вправе бесплатно совершить замену слушателя вплоть до момента окончания курса, вместо отказа об участии, например в случае заболевания зарегистрированного слушателя.

3.3. В случае отмены курса в день его начала из-за форс-мажорных или других непредсказуемых обстоятельств (например, в случае несчастного случая или болезни инструктора), ответственность ООО "Фаст Лейн" ограничивается возмещением стоимости курса тем слушателям, которые прибыли в место его проведения. ООО "Фаст Лейн" не обязано возмещать расходы за проезд и проживание, а также командировочные участников.

3.4. Если участник не является на зарегистрированный им курс по причине болезни, что подтверждается ксерокопией листа о временной нетрудоспособности, ему предлагается новая дата проведения курса на ту же тему. Оплата за курс в этом случае используется ООО "Фаст Лейн" в полном объёме для расчётов за новый курс, выбранный участником.

4. Перерегистрация

Перерегистрация со стороны участника на новый срок / другой курс бесплатна в том случае, если она происходит более чем за 14 дней до начала курса. При перерегистрации в срок 14 и менее дней до начала курса, ООО "Фаст Лейн" должны быть выплачены 50% стоимости курса. Срок возможной перерегистрации участников заканчивается за неделю до начала курса. Перерегистрация окончательна; её последующая отмена или перерегистрация невозможны.

5. Условия оплаты

Оплата за участия каждого слушателя должна быть получена ООО "Фаст Лейн" до начала курса. В случае неполучения платежа, мы оставляем за собой право отказать участнику, прибывшему в место проведения курса, в прослушивании курса. В некоторых заранее согласуемых случаях, при неполучении оплаты до начала курса, мы готовы тем не менее предоставить услуги участникам при условии получения гарантийного письма их организации.

6. Гарантии качества

ООО "Фаст Лейн" гарантирует тренинг высшего качества в области высоких технологий. Если вы не полностью удовлетворены качеством наших услуг, передайте нам в письменном виде вашу претензию с подробным описанием фактов. Каждая рекламация будет внимательно рассмотрена руководством компании, и вам будет предложена компенсация, вплоть до полного возмещения стоимости курса.

7. Авторские права

Все авторские права зарегистрированы, включая права на перевод, перепечатку и копирование материалов курсов или их частей. Обработка, копирование, распространение и публичное использование материалов тренинга целиком или частично в любой форме или с использованием любых электронных, машинных, копировальных, записывающих и других устройств без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Это, в частности, касается использования полученных участниками учебных пособий в целях предоставления собственного тренинга.

8. Ответственность

Любые претензии к ООО "Фаст Лейн", либо к его партнерам или персоналу, в частности, требования компенсации за упущенную прибыль или приостановление работы организации, потеря заработанных денег или дохода, потеря данных и так далее, исключаются. ООО "Фаст Лейн" также не несет ответственность за утерю любых предметов, являющихся личной собственностью слушателей, во время прохождения курса.

9. Личные данные.

Участник курса согласен на обработку своих данных только с той целью, для которых они были переданы.

ООО "Фаст Лейн"
03056, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 58А (метро Университет)

Тел. +38(067)322 777 2

info@flane.com.ua
http://www.flane.com.ua