Programming C++ (С++) – Outline

Детальна програма курсу

Модуль 1. Move семантика

 • Що таке move семантика та яку ключову роль вона відіграє в сучасному С++?
 • Що таке rvalue посилання?
 • Що таке value category та які категорії існують у мові С++ (lvalue, prvalue тощо)?
 • Конструктор переміщення
 • Оператор переміщення
 • Порівняння ефективності між класом, що реалізує винятково копіювальну поведінку, та класом, який реалізує поведінку переміщення
 • std::move
 • Поради щодо того, коли варто коректно застосовувати операції переміщення (коли move семантика не допомагає?)

Модуль 2. Конструктори та деструктори

 • Правило виклику конструкторів, операторів присвоювання базового класу
 • Правило 3-ьох до С++11
 • Правило 0 або правило 5-ти після С++11
 • Правила генерування конструкторів та операторів при різних полях
 • Коли варто писати клас, який підтримує лише поведінку копіювання, а коли тільки переміщення?
 • Ключове слово default для конструкторів та операторів, важливість його написання на відміну від очевидного визначення тіла конструктора
 • Ключове слово delete при оголошенні конструкторів, операторів та деструкторів
 • Проблеми впливу користувацького конструктора на неявне перевтілення типів. Ключове слово explicit
 • Ключове слово using при спадкуванні
 • Різниця між оголошенням конструкторів та операторів присвоювання (як приватні методи) та їхнім оголошенням за допомогою слова delete
 • Що таке delegating constructors?
 • Reference-qualified методи класу
 • Помилкове застосування move семантики при спадкуванні
 • Copy elision, RVO NRVO

Модуль 3. Оптимізація

 • Етапи компіляції
 • Оптимізація компілятору (inline, const)
 • Шаблони як частина оптимізації на етапі компіляції
 • Constexpr та його важливість у кожному стандарті С++

Модуль 4. Вивід типу до С++ (type deduction)

 • Вивід типу за допомогою ключового слова auto: чи таким є тип насправді?
 • Ключове слово decltype

Модуль 5. Шаблони

 • Ключове слово typename у шаблонах та його важливість
 • Type traits властивості типу, виділення найважливіших з них та їхній розгляд на прикладах
 • SFIANE. Застосування std::enable_if та навіщо його можна використовувати в коді? std::enable_if як засіб реалізації часткової спеціалізації для шаблонів функцій
 • if constexprt як можливість елегантної заміни складних конструкцій std::enable_if
 • Variadic template vs Fold expression
 • Універсальні посилання
 • Perfect forwarding, важливість функції std::forward
 • Шаблонні методи та їхня відмінність від шаблонного класу

Модуль 6. Динамічний поліморфізм

 • Особливості роботи з динамічним поліморфізмом (virtual functions)
 • Аргумент за замовчуванням, які він приховує проблеми в контексті?
 • static_cast vs dynamic_cast
 • RTTI, структура type_info
 • Приклад динамічного поліморфізму на одному з патернів проектування
 • Virtual destructor для уникнення memory leaks

Модуль 7. Лямбди

 • Вказівник на функцію
 • Функтор
 • Лямбда, список захвату
 • Застосування auto в аргументах лямбди
 • Ключове слово mutable та навіщо його потрібно оголошувати в сигнатурі лямбди?

Модуль 8. Розумні вказівники

 • new vs malloc
 • RAII
 • std::unique_ptr vs std::shared_ptr. Move vs Copy
 • Допоміжні функції (make_unique і т. д.)
 • Користувацькі deleter об’єкти як аргументи std::unique_ptr та std::shared_ptr. decltype як вивід сигнатури функції
 • Поради щодо коректного написання custom deleter для unique_ptr
 • Control block у std::shared_ptr. Навіщо він потрібен, які розв’язує завдання, та якими є можливі підводні каміння при виділенні ресурсу за допомогою std::make_shared?
 • std::weak_ptr, його застосування та вплив на блок керування у std::shared_ptr
 • Виділення динамічного масиву за допомогою std::unique_ptr та std::shared_ptr. Спеціалізація
 • Продуктивність std::unique_ptr та std::shared_ptr
 • std::static_pointer_cast, std::dynamic_pointer_cast. У чому їхня відмінність від static_cast і dynamic_cast?

Модуль 9. Виняткові ситуації

 • Виняткові ситуації. Їхнє важливе застосування
 • Виняткові ситуації vs код повернення помилки. Коли корисно застосовувати код повернення помилки?
 • Блоки try catch
 • throw як генерація винятку
 • Клас std::exception. Віртуальний метод what
 • Порядок написання блоків catch
 • Що таке розкрутка стеку при генерації винятку? Що буде, якщо при генерації винятку не буде знайдено слушного блоку catch?
 • Що таке інваріантність при генерації винятку в конструкторі? Приклад при написанні operator =
 • Smart pointers як спосіб уникнути витоку ресурсів при генерації винятку
 • Виняток не має лишати деструктор
 • Ключове слово noexcept
 • Оптимізація при написанні функцій як noexcept. Важливість написання конструктора переміщення як noexcept (на прикладі std::vector). Чому std::vector обирає при реалокації поведінку копіювання як дефолтну замість семантики переміщення (правило інваріантності)?
 • Компіляція коду з прапором -fno-exceptions, можливі небезпеки
 • new(std::nothrow) як спосіб використання оператора new, який не видає винятки

Модуль 10. Простори імен

 • Що таке простори імен і які проблеми вони вирішують у великому коді?
 • Inline namespace (provide library version)
 • Вкладені простори імен
 • Using-directive, Using-declaration
 • ADL (argument dependent lookup), правила пошуку імен

Модуль 11. Потоки в С++

 • Основи мультипоточності
 • concurrency vs parallelism
 • std::thread. Що таке join та detach, і навіщо їх варто викликати?
 • Передача параметрів до потоків та можливі підводні камені
 • Повернене значення з потоку при роботі з std::thread. std::future and std::promise
 • Виняткові ситуації в потоках
 • std::async vs std::thread. Особливість std::future в std::async
 • Можливі проблеми при роботі в багатопоточному коді
 • Що таке об’єкти синхронізації в багатопоточному коді? Важливість їхнього застосування
 • strong memory model vs weak memory model
 • std::mutex. Чому std::mutex – це іноді погано?
 • Важливість RAII підходу при роботі з std::mutex
 • std::recursive_mutex. Read-write mutex (std::shared_mutex)
 • Thread-safe variable Initialisation. std::call_once. Способи написання потокобезпечного singleton. Підводні каміння із застосуванням static initialization
 • std::condition_variable. Що таке spears wakeup та lost wakeup?
 • strong memory model vs weak memory model
 • Std::atomic.
 • Помилкове розуміння std::shared_ptr у багатопоточному програмуванні
 • Volatile – це не механізм синхронізації потоку

Модуль 12. Бібліотека STL

 • Що таке бібліотека STL? Що вона дозволяє вирішити в повсякденному програмуванні?
 • Контейнери у STL. Їхня структура, особливості та які завдання вони вирішують
 • Ітератори. Що це? Навіщо вони потрібні? Їхні властивості. Приклад написання свого ітератора
 • Що таке компаратори? std::bind
 • Алгоритми. Важливість ітераторів при роботі з алгоритмами. Розгляд категорій алгоритмів
 • Псевдоконтейнери
 • STL – це не лише контейнери-ітератори-алгоритми

Модуль 13. Опціональні теми.( мережеве програмування з оглядом бібліотеки boost, або QT) Модуль 14. Мережеве програмування та бібліотека boost.asio

 • Network model osi layers
 • Поняття IPC (inter process communication)
 • Що таке клієнт-сервер?
 • Що таке протоколи обміну даними?
 • Що таке socket, endpoint?
 • TCP протокол, реалізація TCP клієнта та серверу
 • UDP протокол, реалізація UDP клієнта та серверу
 • Написання pool thread у прикладі при роботі з TCP сервером
 • Формати обміну даними (json та інші)
 • GRPC. protobuf. Поняття про серіалізацію та десеріалізацію даними

Модуль 15. Огляд бібліотеки boost. QT

 • Meta object compiler
 • Сигнали та слоти
 • QObject
 • Базова робота з віджетами
 • Event loop
 • Структура QML-компонентів
 • Базові графічні компоненти
 • Взаємодія C++ & QML
 • Кастомізація компонентів
 • Компоненти ListView, GridView
 • Сигнали/слоти в QML
 • Реєстрація своїх класів у метасистемі
 • Поняття моделі, їхні види
 • Поняття делегата
 • Поняття ролі
 • Реалізація своєї моделі, її реєстрація, базові методи
 • QAbstractListModel
 • Багатопоточність у Qt